2022 Strategiki ösüş konferensiýasy

Hebei ze bo biologiki tehnologiýa LTDDüýn 2022-nji ýylda her ýyl strategiki müşderi hyzmatdaşlygy taslamasyny ösdürmek ýygnagy, konferensiýa geçirildi, 2022-nji ýylda jikme-jik ösüş meýilnamasyny düzmek üçin menejer we taslama toparynyň taslama meýilnamasyna ýetmek üçin iş netijeliligini we netijeliligini tassyklaýar we indiki işi dowam etdirýär Müşderi hyzmatynda gowy iş, strategiki hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üç talap öňe sürülýär:
Ilki bilen, pozisiýamyzy gowulaşdyrmaly we strategiki müşderi hyzmatynyň ähmiýetine çuňňur düşünmelidiris.Strategiki müşderiler bilen ýakyn aragatnaşyk saklaň, has gymmatly hyzmatlary beriň, strategiki müşderi taslama ulgamynyň işlemegine we strategiki müşderileriň ösdürilmegine yzygiderli goldaw beriň we himiýa pudagynyň has berk “binýadyny” we “ýokary derejesini” dörediň.

Ikinjiden, hyzmatlaryň hilini we derejesini netijeli ýokarlandyrmalydyrys.Hyzmat innowasiýa aňymyzy we gymmatlyk döretmek ukybymyzy güýçlendirmeli, bilelikdäki innowasiýa, önüm we amaly ösdürmekde strategiki müşderileriň isleglerine öz wagtynda jogap bermeli we kiçi bölümlerde strategiki müşderiler bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda sinopec-iň marka täsirini we baha döretmek ukybyny ýokarlandyrmalydyrys.

Üçünjiden, strategiki müşderi hyzmatdaşlygy taslamalaryna goldawy güýçlendirmek, taslamanyň işleýiş mehanizmini kämilleşdirmegi dowam etdiriň.Departmentshli bölümler himiýa senagatynyň umumy belentliginde durmaly, müşderileriň esasy talaplaryny takyk kesgitlemeli, çeşmelerde, maliýe, syýasat, tehnologiýa we beýleki ugurlarda müşderileriň isleglerini wagtynda öwrenmeli we müşderileriň agyry nokatlaryny netijeli ýok etmeli we süýji döretmeli hyzmatdaşlyk üçin ýerler.Strategiki hyzmatdaşlyk bölümi mümkin boldugyça gysga wagtda taslamany dolandyrmak boýunça ýörite okuw gurar we taslamanyň obýektiw dolandyrylyşyny, amallary dolandyrmagy we baha beriş mehanizmini yzygiderli optimizirlär.

Netijede, her kim Täze ýylda bilelikdäki tagallalary etmäge we kompaniýany himiýa söwdasynyň dünýäde öňdebaryjy hyzmat üpjün edijisine öwrülmegine has köp goşant goşmaga umyt baglaýandyklaryny aýtdy.2022-nji ýylda elmydama ylmy we tehnologiki innowasiýalary öňe süreris we baha döretmek mümkinçiligini ýokarlandyrarys.Häzirki zaman dünýäsinde himiýa senagaty täze önümleriň we tehnologiýalaryň ösüşine has köp üns berip, çeşmeler we maýa goýumlary bilen innowasiýa itergi berdi.


Iş wagty: 16-2022-nji mart