Hytaý Metilamin Gidroklorid CAS 593-51-1 Ak kristal tozy

Gysga düşündiriş:

Klassifikasiýa: Derman araçylary
Ady: Metilamin gidroklorid
Cas NO .: 593-51-1
Molekulýar formula: CH6ClN
Eriş nokady: 228-233 ℃
Gaýnadyş nokady: 225-230 ℃ (15 mmHg)
Durnuk: Durnuk, ýöne çyglylyga duýgur bolup biler.Güýçli oksidleýji serişdelere laýyk däl.
Döwülme görkezijisi: 1.5500 (çaklama)
Arassalygy: 99%
Daş görnüşi: ak reňkden açyk reňkli gaty
Ulanylyşy: Metilamin gidroklorid derman we boýag öndürmekde ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamagyň jikme-jigi: 1kg, 5kg, 25kg / paket ýa-da islegiňiz boýunça
Eltip bermegiň jikme-jigi: Eltip beriş wagty: töleg alnandan 3-5 iş güni.Ekspress: Fedex, UPS, EMS, DHL; deňiz we howa trasnsportCompany

China Methylamine Hydrochloride CAS 593-51-1 White Crystalline powder

Maglumat

“Hebei Zebo Biotechnology Co., Ltd.” nepis himiki maddalary öwrenmäge, ösdürmäge, öndürmäge we satmaga gönükdirilen kärhana.2010-njy ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, soňky on ýylda gowy abraýy, ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty bilen müşderileriň ykrar edilmegine eýe boldy we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin ýakyn gatnaşyk gurdy.Kompaniýanyň esasy önümlerine derman araçylary, organiki araçylar, kosmetiki çig mal, organiki erginler, iýmit goşundylary we ş.m. girýär. Maksadymyz ilki bilen hil, abraý.

Hyzmatymyz

öňünden satuw
1. wagtynda öz wagtynda üpjün edýäris we harytlary wagtynda size ýetirip bileris
2. fabrige baryp görmek Önümçilik zawodymyzyň töwereginde görkezip bileris
3. nusga hyzmaty Satyn almak isleýän önümiňiziň nusgasyny alyp bilersiňiz

satuwdan soň
1. howpsuzlygy üpjün etmek Tranzitde haýsydyr bir mesele bar bolsa, kompaniýamyz öwezini dolar
2.kärligiň kepili Önümiň synag hasabatyny size berip bileris

BIZI AD ÜSTÜNLIK

1. Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli.
2. Çalt eltip bermek, wagtynda eltip bermek.
3. Alibaba söwda kepillikleri.
4. Birnäçe söwda usulyny we tölegi goldaň. Biz sim geçirişini, Western Union, Paypal ýa-da eskrow (Alibaba) tölegini goldaýarys.
5. Birden bir işewür aragatnaşyk
6. OEM / ODM elýeterli.
7. Amatly bir stansiýaly satyn alyş hyzmatyny hödürleýäris. Hünär we satuwdan soňky oýlanyşykly hyzmatlarymyz siziň aladalaryňyzy aradan aýyrýar.
8. Işjeň derman öndüriji önümlerde köp ýyllyk eksport tejribämiz bar., Çig mal saýlamakda.

Sorag-jogap

Mundan başga-da başga soraglaryňyz bar bolsa biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

1-nji sorag: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?
J: Hawa, mugt nusgany berip bileris, ýöne iberiş bahasy müşderilerimiz tarapyndan tölener.

2-nji sorag: Sargytlary nädip başlamaly ýa-da töleg tölemeli?
J: Proforma hasap-fakturasy, bank maglumatlarymyzy öz içine alýan sargyt tassyklanandan soň iberiler.T / T, Western Unionor Paypal ýa-da Escrow (Alibaba) tarapyndan töleg.

3-nji sorag: Sargyt goýmazdan ozal önümiň hilini nädip tassyklamaly?
J: Käbir önümler üçin mugt nusgalary alyp bilersiňiz, diňe iberiş bahasyna töleg tölemeli we bize nusga ibermeli.Önümiňiziň aýratynlyklaryny we haýyşlaryny bize iberip bilersiňiz, islegleriňize görä önümleri öndüreris.

4-nji sorag: MOQ näme?
J: MOQ 1 kg.Usuallyöne köplenç 100% tölenýän şertli 100g ýaly az mukdarda kabul edýäris.

5-nji sorag: Gowşurmagyň wagty nädip?
J: Eltip beriş wagty: Töleg tassyklanandan 3-5 gün soň.(Hytaýyň dynç alyşy goşulmaýar)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň